කොයියො පටවන ජනක රත්නායකගේ සමලිංගික වීඩියෝව ලීක්. 18 + ( ඡායාරූප සහිතයි)

කොයියො පටවන ජනක රත්නායකගේ සමලිංගික වීඩියෝව ලීක්. 18 + ( ඡායාරූප සහිතයි)

මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ හිටපු සභාපති ජනක රත්නායක ගේ අපූරු සමලිංගික වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඉතා වේගයෙන් පැතිරෙමින් තිබේ.

එම වීඩියෝවේ තිර සටහන් කීපයක් පහතින්.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top